large_2009_9_362291-gray

Leveringsvoorwaarden voor levering diensten


Leveringsvoorwaarden voor levering diensten SO&T
Versiedatum 6 maart 2012

Stichting SO&T gevestigd en kantoorhoudende te 1058 AA Amsterdam, Baarsjesweg 224 hierna te noemen: SO&T


Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- SO&T: Stichting SO&T
- opdrachtgever: de wederpartij van SO&T.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen SO&T en een opdrachtgever waarop SO&T deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SO&T, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. De door SO&T gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders aangegeven. SO&T is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk wordt bevestigd.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Vooralsnog is SO&T vrijgesteld van BTW.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. SO&T zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SO&T het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan SO&T aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SO&T worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en materialen niet tijdig aan SO&T zijn verstrekt, heeft SO&T het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. SO&T is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SO&T is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en materialen.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SO&T de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever SO&T derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SO&T zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal SO&T de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Eventuele meerkosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal SO&T daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Eventuele meerkosten worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt SO&T zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door SO&T verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, readers, handleidingen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van SO&T worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. SO&T behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 9. Boetebeding
In geval van schending van artikel 7 en/of 8 zal SO&T aan opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 15.000 voor ieder overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 1.000 voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Het vorenstaande laat onverlet het recht van SO&T om in plaats van de boete de ter zake werkelijk geleden schade op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 10. Annulering
Opzegging van de overeenkomst is alleen mogelijk na goedkeuring beider partijen.
Vindt de annulering meer dan 4 weken voor aanvang van de opdracht plaats dan wordt 10% van de overeengekomen kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.
Vindt de annulering tussen 4 tot 2 weken voor aanvang van de opdracht plaats dan wordt 25% van de overeengekomen kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.
Vindt de annulering tussen 2 tot 0 weken voor aanvang van de opdracht plaats dan wordt 50% van de overeengekomen kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van SO&T op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- na het sluiten van de overeenkomst aan SO&T ter kennis gekomen omstandigheden geven SO&T goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien SO&T de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is SO&T bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van SO&T schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan SO&T.

2. Indien een klacht gegrond is, zal SO&T de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal SO&T slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 13. Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SO&T, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien SO&T met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is SO&T niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. SO&T mag prijsstijgingen doorberekenen, indien SO&T kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door SO&T aan te geven wijze.

2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van SO&T en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens SO&T onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
- over de eerste 2.500 EURO15%
- over het meerdere tot 7.500 EURO 10%
- over het meerdere tot 15.000 EURO 8%
- over het meerdere tot 75.000 EURO 5%
- over het meerdere 3%

2. Indien SO&T aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen de kosten op grond van artikel 15.1 verschuldigde bedrag te boven gaan voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
Indien SO&T aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van SO&T, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van SO&T beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SO&T of haar ondergeschikten.

5. SO&T is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SO&T geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SO&T niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SO&T worden daaronder begrepen.

2. SO&T heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SO&T haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van SO&T opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SO&T niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien SO&T bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van SO&T is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft SO&T het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen SO&T en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


Amsterdam, januari 2012
SO&T
Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
T. 020 5611070
E. info@kwaliteitinopvoeden.nl